Genel Şartlar ve Koşullar

Altyapı

Anasayfa > Altyapı > Genel Şartlar ve Koşullar

Genel Şartlar ve Koşullar

A. SUNUM HİZMETLERİ GENEL ŞART VE KOŞULLARI

İşbu Genel Şart ve Koşullar (“GK”) Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi’nden (“SUNUM”), işbu Hizmet Talep formu tahtında talep edilen hizmetlerin (“Hizmet”) koşul ve şartlarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. İşbu Talep Formu tahtında SUNUM’dan hizmet talebinde bulunan tüm kişi ve kuruluşlar (“MÜŞTERİ”) alacakları Hizmetlerin, işbu GK’da yer alan hükümlere tabi olduğunu ikrar eder.

1. İşbu GK ancak Müşteri tarafından eksiksiz doldurulmuş ve imza edilmiş Hizmet Talep Formu ve işbu GK’nın, SUNUM tarafından onaylanmasını müteakip SUNUM’un Müşteri’nin talep ettiği Hizmetlerin ücretini, süresini ve Hizmetler özelindeki özel şartlarını bir teklif olarak Müşteriye iletmesi ve Müşteri’nin SUNUM’un teklifini tam ve olduğu gibi kabul etmesi ile SUNUM için bağlayıcı niteliği haiz olur. İşbu GK ve Hizmet Talep formunun müşteri tarafından doldurulmuş olması SUNUM’a herhangi bir sözleşmeyi kabul etme yükümlülüğü getirmez. SUNUM’un Müşteri’ye ileteceği teklif ile işbu GK arasında bir uyuşmazlık olması halinde GK’nın hükümleri geçerli olacaktır.

2. Hizmetler tahtında kullanılacak numunelerin elde edilmesinden, SUNUM’a Hizmetler kapsamında kullanılma amacına uygun olarak tam ve eksiksiz teslim edilmesinden münhasıran Müşteri sorumludur. Numunelerin gereği gibi veya SUNUM’un taleplerine uygun olarak muhafaza ve teslim edilmemesi sonucu oluşacak, hizmet talebi sonuçlarının elde edilememesi veya yanlış sonuçlar elde edilmesi dahil olmak üzere her türlü olumsuzluktan münhasıran Müşteri sorumludur.

3. Müşteri, hizmet talebiyle ilgili numunelerini 01‘den başlayarak kodlamalı ve sıralamalıdır. Kodlama silinmeyecek şekilde numunelerin üzerine yazılmalıdır. Gereğince kodlanmayan ve muhafaza edildiği platform üzerinde Müşteri’nin bilgilerinin yer almadığı numuneler’den SUNUM sorumlu tutulamaz.

4. Hizmet Talep Formu’nun doldurulup imzalanmasıyla müşteri, talep ettiği Hizmetler için teslim ettiği numunenin (varsa) insan ve çevre sağlığına olan zararlı etkilerini beyan ettiğini, işbu beyanlarının tam ve eksiksiz olmaması durumunda oluşacak zarar, ziyan ve sorumluluktan SUNUM’a, çalışanlarına ve üçüncü kişilere karşı münhasıran sorumlu olduğunu ikrar beyan ve taahhüt eder. Hizmet Talpe Formunda sorulmayan ancak Hizmetlerin çevre, insan ve SUNUM tesislerine zarar vermesine sebep olabilecek veya Hizmetlerin başarısızlıkla sonuçlanmasına etki edebilecek malzeme, cihaz, süreç bilgilerini Müşteri Hizmet Talep Formunda yer alan “Diğer Hususlar” kısmında belirtmekle yükümlüdür. Hizmet Talep formunda yer almayan istekler ancak SUNUM’un uygun bulduğu, ücret, süre dahil olmak üzere, şartlarda Hizmetlere dahil edilebilir.

5. Hizmet Talebinde bulunulabilecek istemler ve ücretleri, numune kabul kriterleri ve ödeme şartları web sitesinde (sunum.sabanci.edu.tr) ayrıntılı olarak yayınlanmıştır.

6. Beyan edilen hizmet talebi karşılama süreleri tahmini süre olup elde olmayan nedenlerden dolayı olabilecek gecikmelerden SUNUM sorumlu tutulamaz. Taahhüt edilen şartlardan sapma olduğunda Müşteri yazılı veya sözlü olarak bilgilendirilir.

7. Müşteri randevulu hizmet taleplerinde; randevu zamanında belirtilen laboratuvarda hazır olacağını, zorunlu sebeplerle hazır olamadığı durumlarda en az bir gün önce haber vereceğini, aksi durumlarda hizmet talebi ile ilgili ücreti ödeyeceğini taahhüt eder. Müşteri, SUNUM tesislerinde Hizmet süresince bulunmasını talep ettiği çalışanları, temsilcileri veya kendi adına çalışan üçüncü kişileri Hizmet’lerin başlangıcından en az 5 (beş) gün önce yazılı olarak SUNUM’a bildirir, işbu kişilerden ancak SUNUM’un onay verdiği kişiler, SUNUM’un çevre, güvenlik ve gizlilik dahil olmak üzere her türlü politikasına uymak koşulu ile SUNUM tesislerini kullanabilir. Müşteri çalışanları, temsilcileri veya onun adına Hizmetler’de yer alan kişilerin SUNUM’a, SUNUM çalışanlarına veya üçüncü kişilere verebileceği zararlardan münhasıran sorumludur.

8. Müşteri tarafından iadesi talep edilen numuneler hizmet talebi raporu ile birlikte iade edilir. Bu numuneler 15 (onbeş) gün içinde teslim alınmadığı takdirde atığa gönderilir. Hizmet talebi karşılandıktan sonra, müşteri tarafından aksi belirtilmediği sürece saklanması mümkün olan numuneler bir ay süreyle uygun şartlarda saklanır, bu süre sonunda atığa gönderilir. Her türlü kargo masrafı müşteriye aittir. Hizmet Talebi ücretinin ödendiğine dair belge SUNUM’a ibraz edilmeden herhangi bir rapor düzenlenmez

9. Hizmet talebi sonuçlarının bilimsel bir yayında kullanılması halinde Hizmetlerin gerçekleştirildiği yerin SUNUM olduğunun yayında belirtilmesi gerekmektedir. Müşteri işbu madde 9’u ihlal etmesi halinde SUNUM’a 500.000 TL meblağı cezai şart olarak ödemeyi, kabul, beyan ve taahhüt eder.

10. Müşteri, hizmet talebi ile ilgili sonuçlarının sadece hizmet talebi yapılan isteme ait olduğunu, ticari bir amaçla kullanılmayacağını ve SUNUM’a ait marka, malzeme veya her türlü görsel, işitsel, dijital materyali (SUNUM tesisleri ve çalışanlarına ait görseller dahil olmak üzere) SUNUM’un yazılı izni olmaksızın kullanmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

11. Her hizmet talebi sonucunda Teknik Uzman tarafından bir adet rapor düzenlenir. Düzenlenen bu rapor SUNUM yönetimince hazırlanan resmi üst yazı ile müşteriye iletilir. Rapor sonucunun ekleneceği üst yazıda, rapor sonucuna uzaktan erişim linki müşteriye bildirilir. Müşteri bu linkle rapor sonucuna 15 gün süresince ulaşabilecektir. İlave raporlar ve farklı sonuç formatları ek ücrete tabiidir. Müşterinin rapor sonuçlarına sonuçların teslimini takiben 15 (on beş) gün içinde itiraz edebilir, 15 (on beş) günü geçen itirazlar geçersiz kabul edilir. Müşterinin itirazı durumunda yapılan tekrarlarda aynı sonuçların bulunması durumunda müşteriden tam hizmet bedeli tahsil edilir. Aksi halde SUNUM’un kusuru ispatlanmadıkça SUNUM yapılan ilave testlerin masraflarını Müşteriden talep etme hakkını saklı tutar.

12. SUNUM’a hizmet talebinde bulunulan SANTEZ, KOSGEB, BAP, AB, TÜBİTAK vb. kapsamında yürütülen projelerin içerik, süre ve bilgileri SUNUM tarafından bilinmemekte ve takibi yapılmamaktadır. Hizmet Talep Formu’nda ve/veya ödeme belgelerinde numarası belirtilen proje şartlarına uygunluğunun olmamasından doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran Müşteriye aittir. Müşterinin üçüncü kişilere olan sözleşmesel veya hukuki sorumlulukları SUNUM için sorumluluk doğurmaz.

13. Taraflar birbirlerinin yazılı izini olmaksızın işbu Sözleşmeyi, Sözleşmeden doğan hak, alacak ve borçlarını 3. kişilere devir ve temlik edemez. SUNUM’un 6550 sayılı kanun kapsamında yeterliğinin iptal edilmesi durumunda SUNUM’un işbu GK ve Hizmetler tahtındaki hak ve sorumlulukları SUNUM’un belirleyeceği kişi/kurumlara devredilir.

14. İşbu GK ve Hizmetlerin tadili ancak Tarafların yazılı mutabakatı ile gerçekleştirilebilir.

15. Taraflar aralarında çıkacak her türlü uyuşmazlıkta SUNUM’un defter kayıt ve belgelerinin esas olacağını ve uyuşmazlıkların bunlara dayalı olarak çözümleneceği, bunlara karşı her türlü itiraz hakkından peşinen feragat ettiğini ve SUNUM’un kayıtlarının kesin delil teşkil edeceğini, dava halinde SUNUM’un defterlerinin usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından feragat ettiğini kabul ve beyan eder.

16. Taraflar kendilerine iletilmiş olan veya Hizmetlerden doğan yükümlülüklerinin ifası kapsamında elde edeceği her türlü kişisel verinin işlenmesi veya aktarımı ile ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuattan doğan tüm yükümlülükleri yerine getirecektir. Taraflar, kişisel verileri, veri sahibinden alınan izin kapsamının dışındaki 3. kişilerle paylaşmayacaktır. Taraflar, kişisel verilerin korunmasına yönelik güvenlik sistemlerinin mevzuata uygun olduğunu taahhüt etmektedir. SUNUM, gerekli görmesi hâlinde Müşteri’nin kişisel verilere ilişkin güvenlik sistemlerinde ve kişisel verilere ilişkin prosedürlerinde gerekli incelemeleri yapabilir, düzeltmeler talep edebilir.

17. İşbu GK ve işbu GK’nın yorumu Türk hukukuna göre yapılır. Taraflar, işbu GK’dan doğacak uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri’nin yetkili olduğunu kabul etmektedirler.

Sabancı Sunum

Yenilikçi ve öncül araştırmalar ile katma değer yaratan mükemmeliyet merkezi.