Ulusal Araştırma Altyapısı

Hakkımızda

Anasayfa > Hakkımızda > Ulusal Araştırma Altyapısı

6550 Sayılı Kanun Hakkında

Kamu destekleri ile oluşturulmuş akademik tabanlı Ar-Ge Merkezlerinin Yönetim,  Finansman, Personel istihdamı, Performans sistemi ve İşbirlikleri ana başlıklarında gözlemlenen ortak işletimsel sorunlarına çözüm getirmek ve bu altyapıların idari ve mali sürdürülebilirliğini sağlamak ve başta özel sektör olmak üzere paydaşlarıyla olan işbirliği ve etkileşimini artırmak, yürüttükleri  çalışmaların ekonomik ve toplumsal faydalarınını arttırmak amacı ile  6550 sayılı “Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun” 10 Temmuz 2014 tarihli Resmi Gazetede yürürlüğe girmiştir. Kanunun amacı, "Araştırma altyapılarının daha etkin kullanımını ve sürdürülebilirliğini sağlamak üzere desteklenmesineimkan vermektir.

6550 sayılı kanun ile kurumsal, etkin, sürdürülebilir bir yönetim sağlanırken ve şeffaf yönetim eksikliği, statü belirsizliği, kendi bütçe ve kadrolarının bulunmaması, kadro sıkıntıları ve ücret politikası nedeniyle yurt içi ve dışından nitelikli araştırmacıların istihdam edilememesi, başta özel sektör olmak üzere paydaşlarla ortaklık ve işbirliği yapılmasını destekleyici unsurların eksikliği, yatırımlara kullanıcıların erişiminin kısıtlanması, ilk yatırım sonrasında ihtiyaç duyulan idame yatırımlar ve cari harcamalara ilişkin finansman sorunları olarak öne çıkan güçlükler ve kısıtlar aşılmaya çalışılmıştır.

Önerilen yeni model ile belirli bir yetkinlik düzeyinde olduğu kanıtlanan araştırma altyapılarının nitelikli insan gücüne ev sahipliği yapabilen, kapsamlı makine-teçhizat yatırımını barındırabilen, geniş kesimlerce etkin bir şekilde kullanılabilen, özel sektörle yakın işbirlikleri oluşturabilen ve üniversitelerdeki yönetim değişikliklerinden etkilenmeyecek şekilde performans bazlı olarak bir yapıya kavuşabilecekleri öngörülmüştür.

6550 sayılı mevzuat, araştırma altyapılarını etkin ve sürdürülebilir yapılara dönüştürmek üzere yönetim, finansman, insan kaynağı ve performans değerlendirmesi gibi hususlarda önemli yenilikler getirilmiş ve bu Merkezler, Araştırma, Hizmet, Katma Değer, Eğitim ve İşbilikleri ana başlıklarında etkin birer Arayüz olarak kurgulanmışlardır.

SUNUM, 16 Ağustus 2017 de 6550 sayılı kanun kapsamında yeterlilik alarak “Ulusal Araştırma Altyapısı” olarak faaliyetlerini sürdürmeye başlamış bir Mükemmeliyet Merkezidir.