KVKK

Anasayfa > KVKK

SUNUM’da Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Ve Açık Rıza Metni:

Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM) paydaşlarına ait çeşitli kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak, veri sorumlusu sıfatıyla 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun çerçevesinde faaliyet gösteren SUNUM tarafından işlenmektedir. Kişisel verilerin işleme amacı, şekli ve aktarım durumu aşağıda açıklanmıştır.

Kişisel verilerinizin işlenme amacı:

Araştırma Altyapısı olan SUNUM, temel olarak bilimsel araştırma faaliyetleri paralelinde faaliyet amaçlarına uygun olarak kişisel verileri toplamakta ve işleme tabi tutmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesinde, anayasada öngörülen kişisel hak ve özgürlükler, kişisel mahremiyet, kanunlara uyum, bireysel değerlere/tercihlere saygı ve gerekli hallerde kişi rızasına tabi şekilde kişinin faydası gözetilerek KVKK madde 5 ve 6’da belirtilen şartlara uyum sağlanır.

Bu kapsamda;

  • SUNUM’un araştırma faaliyetlerinin sürdürülebilmesi, başarı takibi yapılabilmesi, araştırma altyapılarına ilişkin mevzuat gereği tutulması gereken kayıtların saklanması amacıyla SUNUM ilgili birimleri ve görevlendirdikleri çalışanlar kişisel veri toplar ve işleme tabi tutar.

  • SUNUM, çalışanları ve hizmet veren alt yüklenici firma çalışanları hakkında SUNUM faaliyet amaçları paralelinde kişisel veriler toplanır ve işlenir.

  • SUNUM’un da içinde yer aldığı Sabancı Üniversitesi yerleşkelerinde bulunan lojman, sosyal tesis vb. gibi yerlerde ikamet eden çalışanlar ve kısa süreli ziyaretçiler hakkında yaşamsal ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla kişisel veriler işlenir.

  • SUNUM yerleşkesinde emniyetli yaşam sağlamak amacıyla geçici bir süre ile bulunan ziyaretçiler hakkında kişisel veri işlenir.

  • SUNUM bilimsel, toplumsal etkileşim ve gelişim sağlamak amacıyla düzenlenen her türlü etkinlik, gelişim programı, konferans, çalıştay, toplantı katılımcıları hakkında kişisel veriler işlenir.

  • SUNUM’un bilimsel mirasının korunması amacıyla kurumun kimliğiyle etkileşim sonucunda ortaya çıkan tüm bilgi kaynakları SUNUM tarafından toplanır, korunur, düzenlenir ve, SUNUM’un araştırma ve bilimsel işbirliği çalışmaları ile sosyal, kültürel ve akademik faaliyetlerine ilişkin araştırmaları destekleme doğrultusunda işlenir.

  • SUNUM’un faaliyet alanlarındaki tanıtımını yapmak ve uygun aday, araştırmacı, çalışan, öğretim elemanlarına ulaşabilmek amacıyla ilgili kişilerin rızası alınarak kişisel veriler işlenir.

Kişisel Verilerinizin Aktarımı:

  • SUNUM, bilimsel araştırma hedefleri paralelinde KVKK 8. Ve 9. maddelerinde belirtildiği şekliyle, aşağıdaki amaçlarla kişisel verilerinizi paylaşabilir;

  • SUNUM bünyesinde sürekli veya geçici olarak hizmet veren alt yüklenici firmalar ile ve ayrıca üçüncü şahıslarla akdedilen sözleşmeler çerçevesinde işin gerektirdiği oranda ve sürede kişisel bilgi paylaşımı yapılabilir. Kişisel verilerin paylaşımında kişilerin hakları gözetilerek ticari ve hukuksal emniyet sağlamak suretiyle sözleşmeler akdedilir.

  • SUNUM hedefleri paralelinde yurt dışında faaliyet gösteren benzer kurumlar ile geliştirilen eğitim ve araştırma amaçlı iş birlikleri, eğitim programları, personel değişimleri, yabancı ülke menşeli çalışanların ülkeleri ve ülke temsilcilikleri, ortak etkinlikler vb. kapsamında SUNUM paydaşlarına ait kişisel veriler, gerekli durumlarda kişilerin rızası alınarak, olması gerektiği kadar ve ihtiyaç süresince paylaşılabilir.

Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi:

Kişisel verileriniz; kurumsal internet sitelerimiz kanalıyla, e-posta veya diğer yollarla ya da çeşitli akademik, bilimsel veya idari amaçlı başvurular sırasında, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.

Veri sahibi olarak haklarınız:

KVKK 11. Madde’de veri sahiplerinin kendilerine ait bilgiler üzerindeki hakları tanımlanmıştır. Bu kapsamda SUNUM bünyesinde bilgisi işlem gören gerçek kişiler; kişisel verisi işlenip işlenmediği, işlenen kişisel veri içeriğini ve işlenme amacını, yurt içi veya dışına paylaşım durumu hakkında bilgi alma, işleme nedeni ortadan kalkmış olan veri için silme ve/veya güncelleme talep etme, kişinin aleyhine neticelendiği düşünülen işlemlerde itiraz etme hakkına sahiptir.

Soru ve talepleriniz için:

KVKK kapsamındaki soru ve başvurularınızı, sizi tanımamıza ve iletişime geçebilmemize yardımcı olabilecek şekilde kimlik, telefon, adres bilgilerinizi de ekleyerek yazılı ve imzalı olarak Orta Mh. Üniversite Cd. No:27/1 34956 Tuzla, İstanbul adresine posta ile taahhütlü gönderebilir, şahsen başvurunuzu teslim edebilir veya ilgili başvurunuzu sunum@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. 30 gün içerisinde açıklama ücretsiz olarak tarafınıza bildirilecektir. Talebinizin maliyet gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından saptanacak tarifeler üzerinden ücret talep edilebilir.